ประวัติความเป็นมา


     

          ศูนย์จำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรี  จัดสร้างขึ้นจาก
งบประมาณขององค์การบริหารจังหวัดราชบุรี  มี่พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอนันต์ คู่มณี ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ในเครือเก้าแสน  ตั้งอยู่บนถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก
(325)  ช่วง กม. 10-11  หมู่ที่ 10 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มต่าง ๆ
สินค้าดี ของฝาก และสินค้า OTOP ของจังหวัดราชบุรี
โอทอป และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
           องค์การบริหารจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดแก้ว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาดำเนินงาน
เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในศูนย์จำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรี
เมื่อว้ันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556  
           นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรม
รวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตที่เป็นผลไม้มาส่งออกไปยังต่างประเทศ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้ส่งออก ที่เข้มแข็งและเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการโดยนายประยูร
วิสุทธิไพศาล ที่ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชสวน
           

 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าราชบุรี อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
Visitors: 46,879