กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ส่งออก จ. ราชบุรี

 

 

 

                                                            ประวัติความเป็นมา 

          อำเภอดำเนินสะดวกมีการปลูกพืชผักและผลไม้จำนวนมากเมื่อผลผลิตล้นตลาด

       ราคาตกต่ำ ชาวสวนต่างคนต่างทำ จึงมีการรวมตัวกัน นำผลผลิตส่งออกต่างประเทศ

      โดยมี นาย ประยูร วิสุทธิไพศาล เป็นผู้นำชุมชน รวบรวมสินค้าออกสู่ตลาด

      ต่างประเทศ เพื่อราคาจะได้ไม่ตกต่ำ โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเข้ามาให้คำปรึกษา

      รวมรวมกลุ่มเกษตรกรจากพื้ที่ และใกล้เคียง ได้รับโครงการสนับสนุนจาก

       โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด ให้มาดำเนินงาน มีโรงเรือน อาคารห้องเย็นขนาดเล็ก

     สำนักงาน รถบรรทุกสิบล้อห้องเย็น เริ่มจดทะเบียนกลุ่มเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2550

          เป็น"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อการส่ง

ออก" โดยมีสมาชิกแรกเข้า 29 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 127 คน และที่ไม่

เป็นสมาชิก 78 ราย ในทุกๆสิ้นปีจะมีปันผล    


  Vegetable farms and fruit orchards are commonly found in Damnoensaduak district. With a high availability of supply, the market price has decreased, famers within the area gathered together and started the exportation of their produce; led by Mr. Prayoon Wisutthipisarn as a community leader. Guided by Chief of Damnoensaduak District Agricultural Extension Office, successfully brought together as a community of farmers both within the local and surrounding area. We also have received big support from Ratchaburi Provincial Strategy Project enabling us to have a factory, a small cold storage, an office and a 10-wheel truck capable of transporting produce refrigerated. The group was registered on March 8th, 2007 as the ‘Organic Produce for Exportation Community Enterprise’ (originally with 29 members). Now our community enterprise has 127 registered members and 78 non-registered members and the dividend payments are conducted annually.

            

          

                                              

                                          

                                           

  

                                ที่ตั่ง   ตั่งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 4 ต. ดอนกรวย  อ. ดำเนินสะดวก  จ. ราชบุรี  70130 

                      


 ศูนย์จำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรี 


              องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้สร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรี                           

 หมู่ที่ 10 ถนนบางแพ - ดำเนินสะดวก (325) กม.ที่ 11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี เป้นสถานที

ในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรประกอบ

กิจกรรมทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร มีผลไม้ คุณภาพส่งออกที่ได้มาตรฐาน GAP


Ratchaburi Provincial Administrative Organization built Ratchaburi Products Distribution Center at Moo. 10, KM 11th of Bang Pae – Damnoensaduak Road (Highway 325), Wat Kaew sub-district, Bang Pae district, Ratchaburi. The center distributes provincial products attracting both locals and tourists, encouraging the farmer’s group to continue their export-standard and GAP practice and to earn additional income.       

                                              

                                                               ศูนย์จำหน่ายสินค้า

                                               (Ratchaburi Products Distribution Center)

 

 

                                                                 รวบรวมผลผลิตส่งออก 

                                                      (Export Produce Collection Facility) 

 

 

 

    

 

        

      

Visitors: 46,883