รางวัลที่ได้รับ

 

        เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554 สาขาอาชีพพืชสวน

บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคลัง อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาชีพทำสวนมะพร้าวน้ำหอม และชมพู่ทับทิมจันทร์ อาชีพทำสวนนี้นายประยูรฯ สืบทอดมาจากบิดามารดา เริ่มทำการเกษตรตั้งแต่จบประถมศึกษาปีที่ 4 โดยช่วยครอบครัวปลูกผัก แต่ประสบปัญหาศัตรูพืช และผลผลิตไม่ดี ขายไม่ได้ราคา ทำให้ขาดทุน จึงเปลี่ยนมาปลูกองุ่นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ 

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ครอบครัวได้แบ่งมรดก นายประยูรฯ ได้รับที่ดินจำนวน 16 ไร่ ซึ่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ชีวิตคุณประยูรฯ และครอบครัวดีขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมถึง 260 ไร่ โดยปลูกในที่ดินตนเอง 80 ไร่ เช่าที่ดินเพิ่มอีก 180 ไร่ และยังปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์อีก 80 ไร่ ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

        ต่อมามี พรบ. วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2550 นายประยูรฯ ได้รวบรวมเกษตรกรทำสวนไม้ผลจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อว่า "วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษอำเภอดำเนินสะดวก" และได้แนะนำให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่สามชิกเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงการผลิตนอกฤดู และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เป็นต้น จนสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

        นอกจากนี้ นายประยูร วิสุทธิไพศาล ยังเป็นปราชญ์ด้านการผลิตไม้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวน้ำหอมและชมพู่ทับทิมจันทร์ จึงได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตมะพร้าวน้ำหอมและชมพู่ทับทิมจันทร์ ให้แก่ นิสิตนักศึกษา เกษตรและผู้ที่สนใจ

        ด้วยความสนใจไฝ่พัฒนาตนเองทางด้านการเกษตร และมีความขยันหมั่นเพียรทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรตลอดมา ประกอบกับมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนเกษตรด้วยกันและต่อสังคม จึงส่งเสริมให้ นายประยูร วิสุทธิไพศาล เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นเกษตรกรที่ทั้งเก่งทั้งดี มีความรู้ความสามารถด้านกานเกษตรสูง และบำเพ็ญตนเพื่อสังคมส่วนรวมมาตลอด

                                                                         Smile  Laughing  Smile  Laughing

   

                                     

                                                           ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ

                                 สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16  ณ.นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

                        

 

                                                   

                                                         ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                                                      รายงานเรื่องมะพร้าวน้ำหอมไทย ณ.สวนสิริกิต

 
Visitors: 46,883